Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Onder deze voorwaarden wordt het volgende begrepen:
Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer; Dag: Kalenderdag; Doorlopende verbintenis: een overeenkomst op afstand voor een reeks van goederen en/of diensten, waarbij de leverings- en/of acceptatieplicht in de tijd is gespreid; Permanente opslagmedium: elk medium dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige toegang en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Koopovereenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten in het kader van een door handelaren georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van handelaars

CVR: Op aanvraag

Artikel 3 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke tot stand gekomen verkoopovereenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden. snel mogelijk.
In tegenstelling tot par. 2. Wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld, op een manier die de consument in staat stelt deze op een eenvoudige manier op te slaan op een duurzame opslag. medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Indien naast deze algemene bedrijfsvoorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, subsectie 2 en 3 dienovereenkomstig, en de consument kan zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of nietig zijn, blijft het overige deel van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht en zal deze bepaling bij wederzijds begrip onmiddellijk worden vervangen. , door een bepaling die het oorspronkelijke doel zo dicht mogelijk benadert.
Zaken die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld zijn, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
Iedere twijfel over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dient geïnterpreteerd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ondernemers gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 - Het contract

De overeenkomst wordt aangegaan met inachtneming van de bepalingen van lid 4, op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Ondernemers kunnen – binnen wettelijke kaders – onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien handelaars op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, hebben zij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.
De ondernemer verstrekt uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument, schriftelijk of op een manier die het voor de consument mogelijk maakt deze op een eenvoudige manier op te slaan op een duurzame opslagmedium, de volgende informatie:
a. het bezochte adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan; b de voorwaarden en wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke vermelding van de uitzondering op het herroepingsrecht; c)informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d de gegevens vermeld in artikel 4, lid 3 in deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze gegevens vóór het sluiten van de overeenkomst al aan de consument ter beschikking heeft gesteld; e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
In geval van een doorlopende transactie is de bepaling in het bovenstaande lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de consument, aangetekend bij de ondernemer, het product heeft ontvangen.
Tijdens de herroepingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en onderzoeken zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
De consument is uitsluitend aansprakelijk voor waardeverlies van het product dat het gevolg is van een behandeling van het product die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functie van het product vast te stellen.
De consument kan de overeenkomst opzeggen zoals beschreven in lid 1 door gebruik te maken van het door de ondernemer ter beschikking gestelde herroepingsformulier of door op andere ondubbelzinnige wijze een verklaring aan de ondernemer te sturen.
Indien de consument na het verstrijken van de termijn van 14 dagen geen gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 1, het contract is definitief.

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij alleen de kosten voor het retourneren te dragen.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag na ontvangst van de retourzending of terugroepactie zo spoedig mogelijk terugbetalen, mits het product reeds retour is ontvangen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Ondernemers kunnen het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover wettelijk toegestaan. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. dat door de ondernemer is vervaardigd volgens specificaties van de consument; b) duidelijk een persoonlijk karakter heeft; c) die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; d) dat snel bederft of veroudert; e) waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop handelaars geen controle hebben; f voor individuele kranten en tijdschriften; g voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. in verband met logies, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of in een bepaalde periode moeten worden opgeleverd; b) als de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn; c) in verband met weddenschappen en loterijdiensten.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij er sprake is van wijzigingen in de BTW-tarieven.
In afwijking van het bovenstaande kunnen de prijzen van producten of diensten die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemers geen invloed op hebben, schommelingen vertonen en zijn de prijzen gebonden aan schommelingen op de financiële markt.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wet- of regelgeving.
Prijsverhogingen na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft aanvaard, en:
a. ze zijn het gevolg van wet- of regelgeving; of b) de consument de overeenkomst heeft opgezegd tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De prijsverhogingen vermeld in subsectie 3, is niet toegestaan ​​voor prijzen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer ermee heeft ingestemd dat:
a. ze zijn het gevolg van wet- of regelgeving; of b) de consument de overeenkomst heeft opgezegd tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De prijsverhogingen vermeld in subsectie 6, is niet toegestaan ​​voor prijzen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt.
Indien in de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen dat de dienst in het binnenland moet worden geleverd, gelden de prijsverhogingen genoemd in lid 5, komen alleen voor als prijsstijgingen het gevolg zijn van wet- of regelgeving, en in dit geval onder vermelding van de voorwaarden waaronder deze plaatsvinden.

Artikel 10 - Naleving en garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen aan betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. . . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet nimmer afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of onjuiste levering van een product dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Het product dient teruggestuurd te worden in de originele verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Levering en Implementatie

Ondernemers zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat vermeld, zal de ondernemer bestellingen binnen 30 dagen accepteren, tenzij een langere levertijd is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding op grond van lid 3. De ondernemer zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling een mededeling hierover te doen. In geval van ontbinding op grond van lid 2. De ondernemer zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het leveringsrisico van de producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging van het product aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annuleringen:


De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde periode en dus niet van onbepaalde duur is aangegaan, op elk moment beëindigen, en zijn vorderingen tot opzegging moeten onderworpen zijn aan dezelfde regels als voor de opzegging van het abonnement.

Verlenging:


Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en dus niet van onbepaalde duur is, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een periode gelijk aan de oorspronkelijke overeenkomstperiode.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en dus niet voor onbepaalde tijd is, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ​​maximaal drie maanden bij overeenkomsten met een regelmatige verlenging, maar korter dan één keer per maand, de bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en ruim vier weken bij overeenkomsten met een maandelijkse verlenging. maand of meer, maar minder dan één keer per maand, bezorging van dagbladen, nieuwsmagazines en weekbladen.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en dus niet voor onbepaalde tijd is, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ​​maximaal drie maanden bij overeenkomsten met een regelmatige verlenging, maar korter dan één keer per maand, de bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en ruim vier weken bij overeenkomsten met een maandelijkse verlenging. maand of meer, maar minder dan één keer per maand, bezorging van dagbladen, nieuwsmagazines en weekbladen.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn of, indien er geen herroepingstermijn geldt, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst van opdracht gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om fouten in de verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
In geval van niet-betaling door de consument kan de ondernemer, met inachtneming van de wet (en in overeenstemming met de voorwaarden van lid 8), redelijke vergoedingen in rekening brengen die vooraf bekend zijn, maar uiterlijk 30 dagen nadat de consument ontvangst heeft ontvangen. van de vertraging in de betaling op de hoogte te stellen, waarna de consument in de gelegenheid wordt gesteld het bedrag op dat moment te voldoen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Ondernemers beschikken over een klachtenprocedure en behandelen klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een verwachte langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, worden ingediend bij de ondernemer.
Indien de klacht niet gezamenlijk kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op een manier die de consument in staat stelt deze op een eenvoudige manier op te slaan op een duurzame gegevensdrager.